David Miscavige

Gör visionen verklig

Vision.” Enligt en ordbok betyder ordet: ”exceptionellt skarpsinne eller förutseende”. En annan definition lyder: ”tanke, begrepp eller föremål som formats av fantasin”.

En vision, omvandlad till kraftfull handling, tog sig fysisk form i hjärtat av den amerikanska Södern den 2 april 2016, där den bröt ny mark i Atlanta i Georgia. Visionen antog en flerdimensionell, världsomspännande form den 28 maj i Hollywood i Kalifornien och visade sig på nytt den 25 juni i Clearwater i Florida. Sedan välkomnade Budapest i Ungern visionen den 23 juli. Detta upprepades i Harlem i New York City den 31 juli, där den ackompanjerades av en jazzmelodi. Visionen svepte sedan över världen och materialiserade sig i Sydney i Australien den 4 september. Och efter att ha svept över jordklotet än en gång, slog visionen rot i Dublin på Irland den 15 oktober.

Denna vision uttalades först av Scientologi-religionens grundare, L. Ron Hubbard. Han beskrev den optimala Scientologi-kyrkan som en plats ”dit människor kom för att uppnå frihet och där de var säkra på att uppnå den. […] Man skulle kunna titta på denna [kyrka] och veta att det här var platsen där en ny civilisation höll på att skapas för denna planet.”

Idag förverkligas denna vision av en annan man – David Miscavige, religionens kyrklige ledare. Hans starka ledarskap har under de senaste 30 åren vänt L. Ron Hubbards vision i kraftfull handling.

David Miscavige

Ännu ett ord: ”Expansion” är enligt ordboken ”det att någonting expanderar eller fås att expandera”. Om man kombinerar dessa två ord – ”vision + expansion” – så får man 2016 års ekvation för Scientologi-kyrkan. Visionen, först formulerad av L. Ron Hubbard, och religionens expansion, ledd av David Miscavige, har definierat 2016 genom ännu ett ord: ”resultat”.

Den mission som Hubbard fastslog för Scientologin, vilken tillkom i atomålderns början, var att trygga mänsklighetens och jordens fortlevnad mot bakgrund av en instabil och dalande civilisation. I vår nuvarande upprörda tidsålder drivs varenda scientolog av ett syfte att vända på mänsklighetens svåra belägenhet. Vision + expansion är de ingredienser som behövs för att lyckas med detta.

L. Ron Hubbard var en handlingens man inom många områden och kommunicerade genom många medier. Och den religion han grundade hade två huvudsakliga mål: att frigöra alla människor från de mentala och andliga kedjor som förslavar dem, och att skapa en ny civilisation som förkroppsligar dessa befriade, upplysta människors högsta strävanden.

”En civilisation utan sinnessjukdom”, skrev L. Ron Hubbard, ”utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder – dessa är Scientologins mål.”

Under de senaste 60 åren har dessa mål stadigt blivit verklighet, eftersom agendan bestod av vision + expansion. Under 2016 växte siffrorna i denna beräkning, något som byggde på åren dessförinnan, då nya kyrkor – inklusive 2013 års invigning av religionens internationella katedral, Flag-byggnaden i Clearwater – öppnades i allt snabbare takt. Dessa nya kyrkor utökade religionens välkända och starka humanitära program: försvaret av mänskliga rättigheter, kampen mot den rovgiriga psykiatrin, spridandet av sanningen om narkotika och missbruk, team av frivilligpastorer som skickas ut för att minska lidandet runtom i världen, f.d. fängelseinterner som förvandlas till produktiva medborgare, och hela befolkningar som inspireras genom införandet av moraliska och etiska riktlinjer baserade på sunt förnuft.

Och varje ny kyrka har lett till bildandet av nya missioner, vilka i sin tur blir till kyrkor som kan tillhandahålla hela spektrumet av Scientologi-tjänster.

Med andra ord: vision + expansion = ett lyft för hela mänskligheten.

Ingenting illustrerar detta bättre än vad som ägde rum den 28 maj i Hollywood. En filmstudio från 1912 öppnades på nytt som Scientology Media Productions (SMP). Den är en spektakulär kombination av teknologi och restaurering – kyrkans centrum för radio- och tv-sändning, internet och tidskriftsutgivning, särskilda evenemang med mera. Men allt det beskriver inte på långa vägar ”varför”. David Miscavige bekräftade för de 10 000 som samlats till invigningen att SMP är en röst. Denna anläggning kommer att sända, tillkännage, utstråla och publicera religionens budskap om hopp. ”Vi kommer nu att skriva vår egen historia”, förklarade David Miscavige, ”som ingen annan religion i historien.”

Genom SMP fullbordades en bredare plan: att berätta för världen om Scientologi. Under de senaste åren har Bridge Publications i Los Angeles och New Era Publications i Danmark hållit sina digitala tryckpressar gående och fått ut L. Ron Hubbards verk till alla jordens hörn. Samtidigt tillhandahåller kyrkans dissemineringscenter i Los Angeles material som är kritiskt för Scientologins många humanitära program. Genom SMP utökas nu denna mediearsenal med radio och tv, internet och tidskriftsutgivning.

L. Ron Hubbards vision av Scientologi-kyrkor hade även en estetisk dimension, och de byggnader som har förverkligats genom David Miscaviges ledning är sannerligen ståtliga. Men det verkliga syftet var inte skönhet. Tanken med dessa nya kyrkor hade sin grund i den första modellen – det tidiga internationella huvudkontoret vid L. Ron Hubbards hem, Saint Hill, beläget i East Grinstead i England.

Efter terroristattackerna mot Amerika den 11 september 2001 sände David Miscavige ett ”Dags att vakna”-upprop till religionen. ”Vårt ansvar sträcker sig långt bortom omedelbar hjälp” till ett härjat New York City, skrev han. ”Det är en angelägen mission. Därom råder det inget tvivel. Och det enda sättet att genomföra den är […] tiotusentals missioner och tusentals kyrkor.”

Visionen i detta ”Dags att vakna”-upprop kunde bara bli solid verklighet om Scientologin växte i allt snabbare takt – och mycket snabbare än vad den gjort sedan den grundades 1954. Något som var kritiskt för denna tillväxt var två massiva projekt ledda av David Miscavige. Det första var ett fullständigt återställande av L. Ron Hubbards hela arv: hans skrifter och inspelade föreläsningar inom Dianetik och Scientologi. Samtidigt gjorde David Miscavige djupa efterforskningar i vilken strategi grundaren hade föreställt sig för kyrkorna: vilka resurser som krävdes för att en kyrka till fullo skulle kunna uppnå sitt syfte, hur dess utformning kunde underlätta medlemmarnas utbildning och de religiösa tjänsterna, samt hur många personer som behövdes för att bemanna en kyrka. Och vidare: hur varje kyrka kunde tjäna som ett nav varigenom närliggande områden och samhällen kunde driva humanitära kampanjer.

Den första modellkyrkan av detta slag realiserades i Johannesburg i Sydafrika. Invigningen hölls i november 2003. Antalet sådana kyrkor är nu 55. Utöver det finns det en mångfald av andra byggnader och anläggningar, vilka alla speglar L. Ron Hubbards tidiga tankar och David Miscaviges ledning.

De omfattar kyrkosponsrade, sekulära drogbehandlingscenter för Narconon, avancerade kyrkor för scientologer som når de högsta nivåerna av andlig utveckling, verksamhetscentraler för kyrkans många sociala räddningskampanjer och kontorsbyggnader i vilka allt fler medarbetare betjänar allt fler scientologer och även samhället i stort.

År 2016 välkomnades nya kyrkor med galafester, i städer som Atlanta, Harlem och Budapest.

En ny, enorm avancerad kyrka i Sydney utgör en tändande gnista för tillväxt i Australien och länderna i Stillahavsområdet. Framträdande kontorsbyggnader i Clearwater hyser nu den snabbt växande personalen och verksamheten i Scientologins andliga huvudstad.

Ett kontor för nationella angelägenheter i Dublin påskyndar humanitära program på Irland.

Både planer och utvecklingsarbete är på gång för över 50 nya kyrkor, vilka ska öppnas de närmaste två åren. Enligt Miscavige är denna bedömning ”konservativ”.

Vision + expansion = överlevnad för mänskligheten, en storslagen civilisation som blomstrar och lyckas.