Ledarskap. Det är ett kraftfullt ord som sammanfattar ett fenomen av tilltro. Det omfattar förtroende, definierar ansvar, och bygger på mål, passionen i ens tro, ett engagemang för det allmännas bästa och en uppfattning om vad som komma skall. Det är också vad som har definierat livet för Scientologys kyrklige ledare, David Miscavige. Han leder människor i riktning mot en mer fridfull, medkännande och mer högtstående civilisation, och går vidare i spåren efter Scientologys grundare L. Ron Hubbard. Hur uppvisar man ledarskap? Plats och ord är inte de beståndsdelar som definierar ledare, men de kan vara vägvisare som indikerar det intensiva engagemang hos människor som naturligt inger lojalitet – David Miscavige. År 2017 såg man hur vägvisarna pryddes med resultat – prestationer som endast skulle ha kunnat uppnås av en sann ledare.

I grova drag skildrade mr Miscaviges ledarskap religionen Scientologys fortsatta expansion, som i år markerades av invigningen av nya kyrkor i åtta större städer på fyra kontinenter, av officiella religiösa erkännanden i tre länder och av kyrkans nödhjälp under naturkatastrofer runt om i världen.

Ledarskap

Var kunde man hitta mr Miscavige år 2017 under det att han byggde upp och inspirerade religionen? Året inleddes i Los Angeles i och med Scientologys årliga nyårsfirande, och slutade 12 månader senare i Johannesburg i Sydafrika, med öppnandet av en ny kyrka, den sextiotredje ”ideala” kyrkan till följd av ett program mr Miscavige planerade, utvecklade och genomdrev världen över.

Själva begreppet ”ideala” Scientology kyrkor var L. Ron Hubbards vision. Och genomförandet av dessa ”ideala” kyrkor är en hörnsten i David Miscaviges ledarskap. Varje kyrka speglar L. Ron Hubbards upptäckter och filosofier om mänskligheten och religionen Scientology i ”ideal” form, i alla avseenden. Scientology kyrkor skapar fristäder där religionens andliga och humanitära arbete kan blomstra, och där medlemmarnas andliga uppvaknande kan äga rum. Samtidigt utgör kyrkorna en omgivning som främjar skapandet av ett gemensamt hem i samhällen runt om i världen för alla som söker en djupare förståelse av sitt eget liv genom religion.

”Vi står för vad L. Ron Hubbard skrev i En scientologs kodex och i vår kyrkas trosbekännelse.”

Mellan Los Angeles och Johannesburg reste mr Miscavige upprepade gånger över hela världen och inspirerade scientologer, hyllade humanitära ledare och förde religionens andliga och världsliga lösningar till samhällen på varje kontinent.

Auckland i Nya Zeeland, San Fernando Valley i Kalifornien, Miami i Florida, Köpenhamn i Danmark, ombord på Scientologys fartyg Freewinds på Karibiska havet, Saint Hill Manor i West Sussex, England, Dublin på Irland, Birmingham i England, Amsterdam i Nederländerna, Johannesburg i Sydafrika.

Uppropet i stackato av städer var bara bakgrunden till budskapen som mr Miscavige välkomnade, upplyfte och ledde både scientologer och icke-scientologer med. Hans röst, en befallande och inspirerad stämma, talade till världen i tal, vid sammankomster och genom enkel kommunikation i varje stad han besökte.

I toner som sträckte sig från förstående till triumferande förmedlade mr Miscavige för scientologer, bundsförvanter och vänner, myndighetspersoner och humanitära ledare dessa budskap:

”Vi är scientologer – och vi står för vad L. Ron Hubbard skrev i En scientologs kodex och i vår kyrkas trosbekännelse. Detta blir vår plattform: Vi tror på mänskliga rättigheter. Vi tror på jämlikhet mellan olika raser. Vi tror på frihet, evigheten och människans värdighet.

Och vi tror också att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter. Och att människans själ har människans rättigheter. Och dessa ting kan inte debatteras politiskt. Faktum är att dessa ting är okränkbara.

Oavsett vilket håll historiens vindar blåser åt är vår plattform orubblig.

Inget kommer att stoppa oss från att uppnå våra mål – en värld utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig.

Och vi står vid alla människors sida som arbetar för att skapa denna bättre värld.

För det är endast genom ömsesidig förståelse som vänlighet uppstår.

Och från det kommer fred och verklig frihet.”

Dessa uttalanden – som endast utgör en liten, liten bråkdel av mr Miscaviges budskap om hopp och, ja, till och med ett varningens ord – markerades på tidslinjen för det gångna året. De illustrerades av dramatiska utvecklingar längs vägen, som framstår tydligt genom det hårda arbetet och engagemanget hos tusentals kyrkomedlemmar och deras församlingar.

Mellan dessa enastående evenemang utvecklade sig berättelsen om en allt snabbare expansion tillsammans med det humanitära arbete som har hjälpt scientologer göra skillnad i människors liv genom världens yngsta och snabbast växande religion.

De stora ting Scientology skapar för mängder av människor resulterar i ytterligare hyllningar från myndigheter, ofta i form av ett officiellt erkännande. År 2017 belönades mr Miscaviges ledarskap med erkännandet av Scientology Kyrkan i Makedonien, Colombia och Mexiko.

New Year’s event 2017

Hela berättelsen om Scientology år 2017 är fylld med intensiva historier som, när de återberättas, också uppfyller kyrkans växande uppgift – att förverkliga L. Ron Hubbards upplysta vision – och motsvarar arbetet och engagemanget hos individerna som bidrog under det gångna året till att föra denna vision närmare förverkligande.

”Människans framsteg är i störst fara där mänskliga rättigheter saknas: rätten till demokrati, rätten till en fristad och rätten till utbildning.”

Framgångsrika insatser för att främja den pågående människorättskampanjen år 2017 beskrevs ingående av mr Miscavige under året. Han åberopade utmaningen L. Ron Hubbard ställde religionen: ”Människans framsteg är i störst fara där mänskliga rättigheter saknas: rätten till demokrati, rätten till en fristad och rätten till utbildning. Dessa saker är inte att leka med, och särskilt inte nu när IAS [Internationella scientologförbundet] kan få igång en rörelse för mänskliga rättigheter var som helst på jorden.”

Orden mr Miscavige yttrade, platserna han förde sitt budskap om välvilja till – påverkade i hög grad resten av världen. Och det är en av de högsta nivåerna av ledarskap. Hans strategiska initiativ för att utveckla effektiva utbildnings- och kommunikationsverktyg i kampen mot människorättsbrott, övergrepp inom mentalvården och människohandel har hjälpt miljontals människor. Han såg till att budskapen hos Drogfri värld och läs- och skrivkunnighetskampanjerna för L. Ron Hubbards Applied Scholastics-program förmedlades, och att det hjältemodiga arbete som Scientologys frivilligpastorer utförde – under det att de ryckte ut för att anta utmaningarna till följd av katastrofer på en planet som härjats av jordbävningar, orkaner, bränder och översvämningar – bekräftades.

Under det att kriser blev allt fler år 2017 – krig, hungersnöd, stor befolkningsfördrivning och terrorism for som en löpeld över världen (våra moderna tiders apokalyptiska ryttare) – släppte mr Miscavige lös religionens resurser och hans ledarskap för att rädda mänskligheten.

Bland den växande förekomsten av sociala, politiska och fysiska störningar till följd av naturkatastrofer, klimatproblem, krig, kriminalitet, social orättvisa, övergrepp inom mentalvården och drogberoende, blev det återigen tydligt att detta var en angelägen situation. Men det har förekommit goda nyheter. Under det gångna året, med tillväxten av kyrkans grundläggande fundament och att miljontals människor får lära sig idealen hos mänskliga rättigheter och den fredliga civilisation som de representerar, förekommer det nya möjligheter för hopp.

Det var klart och tydligt i år när man betraktar omfattningen av Scientologys frivilligpastorsprogram, med frivilliga som strömmade in för att ta itu med efterdyningarna av orkanerna Harvey, Irma och Maria, och förödelsen de lämnade efter sig i södra Texas, Florida, Puerto Rico och på de Karibiska öarna. De frivilliga i gula tröjor kom med mat, vatten, byggmaterial – och framför allt hopp – till människor i dessa regioner.

Under flera decennier har scientologer ryckt ut när katastrofer slår till, och när folk är hårt ansatta av droger, analfabetism och brottslighet, och när mänskliga rättigheter har kränkts. En huvuduppgift för scientologer är att bygga ett blomstrande, drogfritt och produktivt samhälle. Detta uppdrag är den allomfattande ”rätten” att rädda planeten och mänskligheten. Som grundaren L. Ron Hubbard sade: ”Den största rätten som finns bland mänskliga rättigheter är rätten att hjälpa!”

David Miscaviges ledarskap tar sig uttryck i en mängd olika satsningar för att bygga upp Scientology. Men kulmen på hans arbete är att genom sitt engagemang och sina åtgärder uppmana och inspirera scientologer världen över till att bredda sitt ansvar för sina medmänniskor, och därmed ge ovillkorlig hjälp till den här världen.

Ledarskap. Vision. Engagemang.

David Miscavige.